Súkromná firma K O T L A N vykonáva odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení a merania súvisiace s touto činnosťou už od roku 1990. Od roku 2001 poskytuje poradenskú činnost pri tvorbe systémov riadenia kvality podla noriem ISO radu 9000 a zabezpečuje certifikáciu SRK organizácií podla normy STN EN ISO 9001:2000.